سوز دل


داستان سلطان و کله پاچه

روزی سفره ای گسترانیده و کله پاچه ای بیاوردند.

 سلطان فرمود:

 در این کله پاچه اندرزها نهفته است.

سپس لقمه نانی برداشت 

و یک راست " مغز " کله را تناول نمود، 

سپس گفت:

Designed By Erfan Powered by Bayan